Kart

Vær- og løypeinfo

Vedtekter Skramstadseter vel

Vedtektene er vedtatt på årsmøtet den 17. april 1987. Endret på årsmøtet 23. mars 1989, på årsmøtet 31. mars 1994, på årsmøtet 13. april 1995, på årsmøtet 4. april 1996, på årsmøtet 27. mars 1997 og på årsmøtet 09. april 1998.

§ 1 Skramstadseter Vel har til formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles  interesser. Vellet er upolitisk.

§ 2 Vellets virkefelt er begrenset til området rundt Skramstadseter.

§ 3 Rett til medlemskap har brukere av og beboere i ovennevnte område. Innmelding skjer  til styret.

 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
 Medlemsåret går fra 01.01 - 31.12

 Styret kan beslutte et medlem strøket dersom kontingenten ikke betales innen årsmøtet.

§ 4 Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen.  Lederen ved særskilt valg, ved gjenvalg dog for ett år dersom vedkommende ønsker  det.

 Første gang foretas loddtrekning mellom de valgte styremedlemmene slik at to av dem  får en funksjonstid på ett år.

§ 5 Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet  er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke –  uten spesiell fullmakt – forplikte medlemmene utover kontingenten.

 Styret tar opp til behandling saker som hører under vellets formålsparagraf og som  reises av medlemmene. I saker som har karakter av tvist mellom vel-medlemmer  innbyrdes, skal styret straks gjøre oppmerksom på at man ikke kan behandle saken  med mindre begge parter ønsker at styret skal uttale seg.

 Saker som medlemmene ønsker å fremme for årsmøtet, må være styret i hende senest  en måned før årsmøtet skal holdes.

§ 6 Årsmøtet holdes Skjærtorsdag kl. 17.00. Kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene  eller på annen forsvarlig måte med minst 14 dagers varsel. Sammen med innkallingen  sendes revidert regnskap samt redegjørelse for de saker som faller inn under punkt e.  Årsmøtet ledes av en dirigent valgt ved møtets begynnelse. Samtidig velges to  medlemmer til å underskrive protokollen.
 
Årsmøtet behandler:

 • a) Styrets beretning
 • b) Årsregnskap/revisors beretning
 • c) Valg: - av leder, eventuelt for ett år,
  • - av styremedlemmer,
  • - av to vararepresentanter for ett år,
  • - av revisor for ett år,
  • - av valgkomite for ett år,
  • - av skirennkomite for to år, men slik at bare 2 medlemmer er på valg      hvert år
 • d)  Fastsetting av kontingent
 • e)  Øvrige saker
 • f)  Eventuelt
       Det kan ikke fattes beslutninger i saker som tas opp under dette punktet med mindre
      samtlige medlemmer er til stede, men det kan tas opp saker som kan
      være retningsgivende for styret.

 Ved avstemming har hvert medlem kun 1 stemme. Alle saker avgjøres ved alminnelig  flertall blant møtende medlemmer, jfr. dog §§ 8 og 9. Ved stemmelikhet er lederens  stemme avgjørende.

 Årsmøteprotokollen underskrives av dirigenten og de to valgte medlemmene. Protokollen legges ut på Skramstadseter vel`s hjemmeside.

§ 7 Medlemsbladet ”Skramstadseter-Nytt” utkommer minst 3 ganger pr. år. Styret gis  fullmakt til å utpeke redaktør, som gis en godtgjørelse pr. nummer. Godtgjørelsen  fastsettes av årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3  av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallingen skal inneholde saksliste og  redegjørelse for de saker som skal behandles. Slikt møte innkalles med tre ukers  varsel.

§ 9 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmene.

§ 10 Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever ¾ av de avgitte stemmer.
 Avstemmingen skal skje skriftlig.

 Årsmøtet bestemmer hvordan evt. midler da skal nyttes.